Papouri – Varvaroussa/Aetos

PAPOURI – from the path to AETOS – VARVAROUSSA – return from the river